úvod » cejchování vah

Cejchování vah

Veškeré váhy, které to umožňují a u kterých je to potřeba, prodáváme cejchované. Cejchování vah provádíme na základě pověření a ve spolupráci Českým metrologickým institutem. Cejchované (tedy úředně ověřené) musí být váhy, které jsou určeny a provozovány pro vážení v obchodním styku. Toto cejchování (úřední ověření) získané od nás při zakoupení váhy je platné dva roky.

Opakované cejchování vah

Po uplynutí tohoto období je potřeba provést cejchování každé váhy, určené pro vážení v obchodním styku, znovu. Naše společnost pro toto cejchování Vaší váhu připraví. Získáte tak jistotu, že Vaše váha bude pro úřední ověření připravena a v pořádku projde procesem cejchování.
Cejchování vah zajišťujeme ve spolupráci s Českým metrologickým institutem. Pokud to zákazník vyžaduje, jsme schopni pro Vás i hlídat termíny cejchování, abyste se nedostali do situace, že Vaše váha nebude odpovídat požadovaným parametrům.
Pokud váha není ocejchována, vystavuje se její provozovatel postihu ze strany České obchodní inspekce.

Kalibrace vah

Kalibrace vah je zjištění odchylek při vážení při dodržení specifikovaných standardních podmínek pro vážení. Kalibraci vah provádí každá společnost podle vlastního uvážení (doporučujeme provádět kalibraci vah jednou ročně).
Kalibrace probíhá tak, že na váhu jsou pokládány etalony od minimální až po maximální váživost. Etalon je závaží pravidelně ročně kontrolované Českým metrologickým institutem. Naměřené hodnoty jsou zapisovány do kalibračního protokolu a to včetně informací o teplotě prostředí, ve kterém kalibrace probíhala.
Po kalibraci je váha opatřena kalibračním štítkem, na němž je vyznačeno datum platnosti a pro váhu je vystaven kalibrační list, na kterém jsou uvedeny naměřené hodnoty.
Provedeme pro Vás přípravu vah na kalibraci. Získáte tak jistotu, že Vaše váha bude pro kalibraci připravena a naměřené hodnoty budou tak co nejpřesnější, tedy s minimálními naměřenými odchylkami.

Cejchování a kalibrace vah - slovníček pojmů

Etalon - měřidlo sloužící k uchování této jednotky a jejímu přenosu na měřidla
Citlivost váhy - schopnost váhy reagovat při malých změnách zatížení
Opakovatelnost váhy - schopnost váhy zvážit hodnoty, které jsou opakovaně stejné
Stálost váhy - schopnost váhy udržovat své provozní vlastnosti po dobu užívání
Stanovené měřidlo – měřidla, která podle 505/1990 sb. podléhají povinnému úřednímu ověření
Pracovní měřidlo – měřidla, která nepodléhající povinnému úřednímu ověření; co se týče kalibrace, mohou být kalibrována (pokud to má význam)
Kalibrace - porovnání metrologických vlastností s etalonem prostřednictvím měření (vážení)
Kalibrační list – na kalibračním listu jsou vyznačeny naměřené hodnoty k etalonům (kalibrační list je tvořen titulním listem a dalšími listy dle druhu kalibrovaného měřidla)
Kalibrační značka - kalibrační značka je označení kalibrované váhy; tuto kalibrační značku vydává a umísťuje středisko kalibrační služby
Cejchování vah – cejchování vah (jejich úřední ověření) potvrzuje , že váha má požadované vlastnosti definovaným Českým metrologickým úřadem.

PROVINTER s.r.o.